Työnohjaukset

Työnohjausta käytetään esimerkiksi työssä jaksamisen tai työn kehittämisen ja työssä kehittymisen tukena. Alta voit lukea lisää erilaisista työnohjauksista.

Yksilötyönohjaus

Yksilötyönohjaus on henkilökohtaista, ohjaajan ja ohjattavan välistä ammatillista vuorovaikutusta.

Tavoitteena yksilötyönohjauksessa on ohjattavan henkilökohtaisen työssäjaksamisen tukemista, ammattitaidon ylläpitoa ja kehittymistä sekä työinnon ja työilon kasvattamista. Motivoitunut ja hyvinvoiva työntekijä on yrityksen paras pääoma.

Työnohjaus on ihmistä kunnioittavaa ja yksilön omiin voimavaroihin rakentuvaa ja myönteisiin tavoitteisiin pyrkivää. Yksilötyönohjauksessa voidaan paneutua erilaisiin työelämän haasteisiin ja pulmatilanteisiin ja miettiä näihin sopivia työtapoja ja ratkaisumalleja. Työnohjauksessa pyritään yksilölle sopiviin konkreettisiin suunnitelmiin ja ratkaisuihin.

Ryhmätyönohjaus

Ryhmätyöohjausta käytetään usein työyhteisön tai sen osan työnohjauksessa.

Ryhmässä tavoite voi olla ohjattavien oman henkilökohtaisen ammattitaidon syventyminen, työnjaon ja ryhmädynamiikan selkiyttäminen, tiimityöskentelyn parantaminen. Ryhmätyönohjaus voi olla myös voimavaroja tutkivaa vuoropuhelua ohjaajan ja ryhmäläisten kesken. Ryhmätyönohjauksessa jaetaan ja tutkitaan työhön liittyviä tunteita, jäsennetään omaa toimintaa yhdessä ryhmän kanssa ja etsitään sopivia ratkaisuja.

Työyhteisössä ryhmätyönohjaus on hyvä mahdollisuus luoda yhteinen näkemys työn tarkoituksesta ja tavoitteista. Tiimin jäsenet saavat apua löytääkseen ratkaisuja työtilanteiden ja asiakkaisen sekä työtekijöiden keskinäiseen vuorovaikutukseen. Tavoitteena on lisätä ryhmän jäsenten ymmärrystä itsestään, työstään, työkavereistaan ja työyhteisöstään.

Case työnohjaus

Case työnohjauksessa käsitellään erilaisia asiakastapauksia

Case työnohjausta voidaan tehdä sekä yksilö- että ryhmätyönohjauksena. Case työnohjauksissa keskitytään yksilöä tai ryhmää mietityttävän asiakastapauksen tutkimiseen ja jäsentämiseen. Tavoitteena on, että vaativissakin asiakastapauksissa työ voi jatkua laadukkaana, ilman työntekijöiden kuormittumista, vaikka se herättäisi erilaisia tunteita työntekijöissä.

Esihenkilön työnohjaus

Esihenkilön työnohjauksella voidaan tukea johtajan johtamisidentiteettiä, kehittää johtamistapaa, tutkia itseä johtajana ja tukea esihenkilön työssä jaksamista.

Esihenkilön työnohjauksessa keskitytään ohjattavan oman johtamisen tarkasteluun ja ymmärtämiseen suhteessa organisaation kokonaistoimintaan ja tavoitteisiin. Esihenkilön työnohjauksessa kehitetään ohjattavan omaa johtamistapaa ja pyritään vastaamaan kysymyksiin; miten minä toimin johtajana, teen päätöksiä, organisoin ja osallistan ihmisiä. Tai minkälainen johtaja minä haluan olla. Esihenkilön työnohjaus voi olla yksilö- tai ryhmätyönohjausta.

Tarkoitus on tarkastella esihenkilön käytännön johtamistyötä, sen tavoitteita ja strategioita ja etsiä niihin sopivia ratkaisuja. Työnohjauksessa voidaan käsitellä mm. omaan asemaan kuuluvia vastuita ja valtuuksia, suhdetta omaan esimiehiin, työntekijöihin ja kollegoihin sekä ohjattavan omaa suhdetta organisaatioon ja sen tavoitteisiin.

Pyydä tarjous

Jäitkö miettimään? Ota rohkeasti yhteyttä ja vaihdetaan ajatuksia tilanteestasi.

11 + 7 =