Sinun tarpeisiisi sopivaa työnohjausta.
Anny Group on mukana työelämän muutoksissa ja haasteissa. Autamme työyhteisöjä ja yksilöitä työnilon ja työnimun löytämisessä ja vahvistamisessa.

Työnohjaus

Työnohjaus on oman työn ja sen vaatimusten, toimintatapojen ja oman itsen tutkimista, arviointia ja kehittämistä koulutetun työnohjaajan avulla. Työnohjauksessa voidaan jäsentää työhön, työyhteisöön ja omaan työrooliin liittyviä kysymyksiä, kokemuksia ja tunteita. Tavoitteena työnohjauksessa on vapauttaa henkilöstön voimia, luovuutta ja ajattelua työhön. Päämääränä on myös kehittää ohjattavien työssäjaksamista, työntekemistä sekä kehittymistä omassa työssään. Työnohjaus perustuu luottamukseen ja työntekijöiden omiin oivalluksiin. Sitä voidaan toteuttaa yksilö- tai ryhmä työnohjauksena.

Yksilötyönohjaus

Yksilötyönohjaus on henkilökohtaista, ohjaajan ja ohjattavan välistä ammatillista vuorovaikutusta. Tavoitteena yksilötyönohjauksessa on ohjattavan henkilökohtaisen työssäjaksamisen tukemista, ammattitaidon ylläpitoa ja kehittymistä sekä työinnon ja työilon kasvattamista. Motivoitunut ja hyvinvoiva työntekijä on yrityksen paras pääoma.

Työnohjaus on ihmistä kunnioittavaa ja yksilön omiin voimavaroihin rakentuvaa ja myönteisiin tavoitteisiin pyrkivää. Yksilötyönohjauksessa voidaan paneutua erilaisiin työelämän haasteisiin ja pulmatilanteisiin ja miettiä näihin sopivia työtapoja ja ratkaisumalleja. Työnohjauksessa pyritään yksilölle sopiviin konkreettisiin suunnitelmiin ja ratkaisuihin.

Ryhmätyönohjaus

Ryhmätyöohjausta käytetään usein työyhteisön tai sen osan työnohjauksessa. Ryhmässä tavoite voi olla ohjattavien oman henkilökohtaisen ammattitaidon syventyminen, työnjaon ja ryhmädynamiikan selkiyttäminen, tiimityöskentelyn parantaminen. Ryhmätyönohjaus voi olla myös voimavaroja tutkivaa vuoropuhelua ohjaajan ja ryhmäläisten kesken. Ryhmätyönohjauksessa jaetaan ja tutkitaan työhön liittyviä tunteita, jäsennetään omaa toimintaa yhdessä ryhmän kanssa ja etsitään sopivia ratkaisuja.

Työyhteisössä ryhmätyönohjaus on hyvä mahdollisuus luoda yhteinen näkemys työn tarkoituksesta ja tavoitteista. Tiimin jäsenet saavat apua löytääkseen ratkaisuja työtilanteiden ja asiakkaisen sekä työtekijöiden keskinäiseen vuorovaikutukseen. Tavoitteena on lisätä ryhmän jäsenten ymmärrystä itsestään, työstään, työkavereistaan ja työyhteisöstään.

Case työnohjaus

Case työnohjausta voidaan tehdä sekä yksilö- että ryhmätyönohjauksena. Case työnohjauksissa keskitytään yksilöä tai ryhmää mietityttävän asiakastapauksen tutkimiseen ja jäsentämiseen. Tavoitteena on, että vaativissakin asiakastapauksissa työ voi jatkua laadukkaana, ilman työntekijöiden kuormittumista, vaikka se herättäisi erilaisia tunteita työntekijöissä.

Esihenkilön työnohjaus

Esihenkilön työnohjauksessa keskitytään ohjattavan oman johtamisen tarkasteluun ja ymmärtämiseen suhteessa organisaation kokonaistoimintaan ja tavoitteisiin. Esihenkilön työnohjauksessa kehitetään ohjattavan omaa johtamistapaa ja pyritään vastaamaan kysymyksiin; miten minä toimin johtajana, teen päätöksiä, organisoin ja osallistan ihmisiä. Tai minkälainen johtaja minä haluan olla. Esihenkilön työnohjaus voi olla yksilö- tai ryhmätyönohjausta. Tarkoitus on tarkastella esihenkilön käytännön johtamistyötä, sen tavoitteita ja strategioita ja etsiä niihin sopivia ratkaisuja. Työnohjauksessa voidaan käsitellä mm. omaan asemaan kuuluvia vastuita ja valtuuksia, suhdetta omaan esimiehiin, työntekijöihin ja kollegoihin sekä ohjattavan omaa suhdetta organisaatioon ja sen tavoitteisiin.

Ota yhteyttä:

p. 045 1350179
anu.nyman@anny.fi
info@anny.fi
Y-tunnus 3210976-4